Normen en waarden

VV Haaksbergen clubregels

Normen en waarden

v.v. Haaksbergen is een club met een sterke onderlinge band. Saamhorigheid en familiegevoel hebben wij hoog in ons vaandel staan. Ons motto is dan ook “Niet ik, niet jij, maar wij”. Wij willen een club zijn waar iedereen die op één of andere manier betrokken is bij de club hieraan plezier beleeft. Dat is niet mogelijk zonder goede afspraken oftewel: Hoe gaan wij met elkaar om. Voetbal is een teamsport. Ook het lidmaatschap van onze vereniging leidt tot een teamspel. Gezamenlijk proberen we onze doelstellingen op zowel het sportieve als sociaal-maatschappelijke vlak te verwezenlijken. Bij dat teamspel heb je normen en waarden nodig. Waarden waar we ons op richten en normen waar we ons aan houden. Zo regelen we de wijze waarop wij binnen v.v. Haaksbergen met elkaar omgaan. Soms zijn de geldende normen en waarden onduidelijk. Daarom zijn deze hier nog een weergegeven, zodat deze voor iedereen binnen onze vereniging duidelijk zijn en wij elkaar er ook op kunnen aanspreken.

Waarden

Waarden zijn idealen en motieven die in de samenleving of vereniging als nastrevenswaardig worden beschouwd, opvattingen over wat wenselijk is. Hierbij kan men denken aan vrijheid, gerechtigheid en naastenliefde.

Normen dienen er toe om deze waarden te bereiken.

De waarden die wij bij v.v. Haaksbergen belangrijk vinden zijn:

 • Respect
 • Sportiviteit
 • Plezier
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Sociaal bezig zijn/omzien naar elkaar
 • Gezondheid
 • Gezonde ambitie
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Efficiënt inzetten van middelen
 • Zuinig zijn op (andermans) spullen

Normen

Normen zijn regels voor het handelen. Ze regelen het dagelijks sociaal verkeer en daarmee de omgangsvormen. Normen vormen de verbinding tussen de waarden en die we nastreven en de correcte gedragingen. Het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden.

In bijna alle samenlevingen komen normen voor als: je mag niet doden, je mag niet stelen of “wie het kleine niet eert, is het grote niet weert”.

Om de waarden in de omgang met anderen waar te maken, zijn een aantal normen (of regels) afgesproken waaraan men zich in de praktijk dient te houden.

Hieronder staan per doelgroep de belangrijkste waaraan we ons moeten houden en zo nodig elkaar op moeten/kunnen aanspreken.

We beginnen echter met een aantal algemene normen/regels.

Algemene regels en normen

De volgende regels/normen zijn binnen v.v. Haaksbergen van toepassing:

 • Heb respect voor anderen. Elk verenigingslid stelt zich altijd respectvol op naar anderen. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van openheid en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar.
 • Het gebruik van onbehoorlijke of beledigende taal en fysiek geweld is onacceptabel, net zoals treiteren en pesten en seksueel overschrijdend gedrag. Mocht iemand toch te maken krijgen met treiteren, pesten of seksueel overschrijdend gedrag en geen gehoor vinden bij de trainer/leider of het bestuur, dan kan men contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, vertrouwenscontactpersoon@vvhaaksbergen.nl.
 • Heb respect voor eigendommen voor de eigendommen van de club en anderen. Wees dus zuinig op de spullen die je van v.v. Haaksbergen of anderen gebruikt.
 • Een verenigingslid wordt aansprakelijk gesteld voor het door zijn/haar schuld zoekraken, beschadigen of vernielingen van bezittingen van de vereniging of anderen.
 • Ruim je eigen rommel op. De afvalcontainers staan er niet voor niets.
 • Respecteer het werk van al die vrijwilligers die zich op positieve wijze inzetten voor v.v. Haaksbergen. Van ochtendploegmedewerker tot kantinepersoneel, van bestuurslid tot (jeugd)leider, van trainer tot terreinbeheerder. Zij zijn het fundament van onze vereniging, zonder hen geen v.v. Haaksbergen! Het is belangrijk oog te hebben voor al het werk dat door deze vrijwilligers wordt verzet.
 • v.v. Haaksbergen is een goede gastheer voor bezoekende clubs, scheidsrechters, relaties, ouders en supporters. Ook bij uitwedstrijden toont een lid van onze vereniging zich een goede gast.

Dus wees een positief visitekaartje voor onze vereniging.

 • Een verenigingslid respecteert de bestaande gezagsverhoudingen. Aansturing door verenigingsfunctionarissen wordt door elk verenigingslid gerespecteerd.
 • Drugsgebruik is op het terrein van v.v. Haaksbergen verboden.
 • Personen onder 18 jaar nuttigen geen alcoholische dranken bij v.v. Haaksbergen. Alcoholische dranken mogen alleen worden genuttigd in en voor de kantine. Dus niet in de kleedkamers of op de rest van het terrein. Ook is het niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen in/voor de kantine of in de bestuurskamer op zaterdag voor 13.00 uur.
 • Roken is alleen toegestaan op het daarvoor bestemde gedeelte voor de kantine.
 • Het is niet toegestaan glas- of aardewerk mee te nemen naar de velden.
 • Blijf als supporter tijdens een wedstrijd achter de hekken/reclameborden.
 • Fietsen, scooters e.d. worden in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst. De (nood)deur van de kantine moet te allen tijde worden vrijgelaten.
 • De toegangen naar de velden moeten, in het belang van de veiligheid, worden vrijgehouden.
 • Het gebruik van vuurwerk op de accommodatie van v.v. Haaksbergen is verboden. Alleen met toestemming van het bestuur is onder bepaalde omstan-digheden is het gebruik van vuurwerk toegestaan. Ongeoorloofd gebruik van vuurwerk zal uiteraard worden bestraft en de eventuele schade ten gevolge van ongeoorloofd vuurwerk zal worden verhaald op degene die het vuurwerk heeft aangestoken.

Naast de algemene normen/regels gelden er binnen v.v. Haaksbergen ook normen/regels voor specifieke groepen. Deze worden hieronder benoemd.

(JEUGD)SPELER

 • Heb gezonde ambitie en probeer altijd te winnen, maar met respect voor jezelf, je teamgenoten en tegenstanders.
 • Het teambelang gaat altijd boven het individueel belang.
 • Ontwikkel jezelf, presteer zo goed mogelijk en vindt eerlijk en prettig spelen (goede sfeer) belangrijk.
 • Respecteer beslissingen van scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Beïnvloed een scheidsrechter of assistent-scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren/woorden.
 • Wens voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander geluk en bedank hem ook na de wedstrijd.
 • De aanvoerder bedankt ook de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenstander.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of je team aan te moedigen ook onsportief te spelen. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 • Iedere speler behoort op tijd te zijn voor de trainingen en wedstrijden. Tenzij anders afgesproken is dat bij thuiswedstrijden een half uur en bij uitwedstrijden één uur voor start wedstrijd.
 • Meld je bij verhindering voor een training of wedstrijd op tijd af en doe dat telefonisch bij de trainer of leider. Niet via de app.
 • Bij afgelasting van een wedstrijd kan de trainer beslissen om een extra training in te lassen. Deze training is verplicht.
 • Meld een blessure aan je trainer/leider. Hou wel contact met je team, wees, indien mogelijk,  regelmatig aanwezig bij wedstrijden/trainingen.Op de training draag je sportkleding.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële tenue (zwarte broek, groen-wit gestreept shirt en kousen). Het shirt wordt in de broek gedragen.
 • Slidingbroeken moeten dezelfde kleur hebben als de broek, dus zwart.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht, ook tijdens trainingen.
 • Sierraden worden afgedaan of afgeplakt, zowel tijdens trainingen als wedstrijden.
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. De verantwoordelijkheid hiervoor kan nooit worden overgedragen aan een trainer/leider of de vereniging. Waardevolle spullen kunnen in de daarvoor bestemde kluisjes worden gedaan.
 • Na de training/wedstrijd is het verplicht te douchen. Het wordt aangeraden daarbij badslippers te dragen.
 • De speler/speelster is zuinig op de materialen, velden en kleedkamers. Dit houdt het volgende in:
 • Helpt mee met het verzamelen van de materialen na de training/wedstrijd.
 • Na afloop van een training/wedstrijd wordt de kleedkamer netjes. Er staan niet voor niets afvalbakken en een bezem. Dit geldt natuurlijk ook als je gast bent bij een andere vereniging.
 • Vuile schoenen worden buiten uitgeklopt!
 • Er worden NOOIT filmpjes gemaakt in de kleedkamer.
 • Het niet voldoen van de contributie kan leiden tot een trainings en/of speelverbod.

BESTUURDERS

 • Zorg voor een breed draagvlak voor het beleid en uitvoering van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle leden.
 • Hebben een voorbeeldfunctie en dienen altijd als zodanig te handelen.
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen.
 • Leden die problemen veroorzaken, worden apart aangesproeken door bestuursleden. Bij overtreding van normen en waarden van v.v. Haaksbergen wordt opgetreden.
 • Bij (buitensporig) wangedrag van een jeugdlid praten we altijd met de ouders/verzorgers.
 • Wees toegankelijk voor de leden en geef, indien gewenst, uitleg over keuzes/beslissingen en communiceert helder en duidelijk.
 • Zijn bereikbaar voor calamiteiten.

TRAINER & LEIDER

 • Handelt naar de normen en waarden van v.v. Haaksbergen.
 • Leert de spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 • Is op tijd voor de trainingen/wedstrijden en zorgt voor een goede voorbereiding.
 • Zorgt voor een plezierige omgeving en ziet toe op de voetbaltechnische ontwikkeling van de speler/speelster.
 • Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 • Gaat zorgvuldig om met materialen (ballen, hesjes e.d.) en zorgt er voor dat de kleedkamers netjes wordt achtergelaten (door bijv. spelers hiervoor aan te wijzen).
 • Zorgt er voor dat na de training/wedstrijd alle materialen van het veld zijn.
 • Ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • Bij slecht weer mag er altijd worden getraind op veld 4; verder in overleg (zie mededelingenbord).
 • Gebruikt geen tabak of alcohol tijden het trainen of coachen van het team. Het is dus verboden om langs het veld te roken.
 • Zorgt bij afgelasting/wijziging van een training voor tijdige kennisgeving hiervan aan de speler.

MEER SPECIFIEK VOOR LEIDERS

 • Ontvangt gastvrij de begeleiding van de tegenstander en scheidsrechter.
 • Verzorgt het invullen en afhandelen van het wedstrijdformulier.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal.
 • Verzorgt (i.o.m. de trainer) de opstelling/coaching van het team.
 • Informeert spelers (en hun ouders/verzorgers) over de te spelen wedstrijden/toernooien en andere activiteiten.

OUDER/VERZORGER/TOESCHOUWER

 • Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistenten.
 • Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en assistent.
 • Natuurlijk zij wij blij met alle support, maar voor coaching is al gezorgd.
 • Rouleer, indien nodig, in het vervoersschema.
 • Zorg er voor dat uw kind op tijd is voor de trainingen en wedstrijden.
 • Zie er op toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • Meld kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie bij de desbetreffende contactpersoon van de vereniging.
 • Waardeer de zorg voor onze accommodatie. Voorkom vernieling en vervuiling.


Het bestuur of de Algemene Ledenvergadering is bevoegd dit beleidsdocument en bijbehorende waarden en normen aan te passen.